Categories
News

การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

การให้อาหารทางสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่ การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แน่นอนว่าจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึง

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ มีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างไร

อาหารเพื่อสุขภาพ มีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างไร อาหารเพื่อสุขภาพ กับสุขภาพช่องปากที่ดีนั้น หลายคนอาจจะคิดถึงแค่เพียงฟันที่เรียงตัวสวยงามเมื่อยิ้ม แต่รู้หรือไม่ว่าช่องปากนั้นยังรวมไปถึง เหงือก ลิ้น ระบบประสาท กระพุ้งแก้ม กล้ามเนื้อที่คอยบดเคี้ยวอาหารยังรวมไปถึงข้อต่อและขากรรไกร เพื่อให้มีการรับประทานที่มีประสิทธิภาพ อวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ล้วนทำงานสอดคล้องกัน